Funkcije

Ploščino trikotnika s stranicami \(a, b, c\) lahko izračunamo po Heronovi formuli

\[\sqrt{s (s - a) (s - b) (s - c)}\]

kjer je \(s = (a + b + c) / 2\). Ploščino trikotnika s stranicami 4, 13 in 15 bi v Pythonu lahko torej izračunali s programom:

import math

a, b, c = 4, 13, 15
s = (a + b + c) / 2
ploscina = math.sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c))

Tedaj je

>>> ploscina
24.0

Kako pa bi izračunali površino tetraedra, ki ima za lica štiri trikotnike? Načeloma bi lahko pisali:

a, b, c, d, e, f = 896, 1073, 1073, 990, 1073, 1073
s_abc = (a + b + c) / 2
ploscina_abc = math.sqrt(s_abc * (s_abc - a) * (s_abc - b) * (s_abc - c))
s_aef = (a + e + f) / 2
ploscina_aef = math.sqrt(s_aef * (s_aef - a) * (s_aef - e) * (s_aef - f))
s_bdf = (b + d + f) / 2
ploscina_bdf = math.sqrt(s_bdf * (s_bdf - b) * (s_bdf - d) * (s_bdf - f))
s_cde = (c + d + e) / 2
ploscina_cde = math.sqrt(s_cde * (s_cde - c) * (s_cde - d) * (s_cde - e))
povrsina = ploscina_abc + ploscina_aef + ploscina_bdf + ploscina_cde

Kot vidimo, to ni najbolj pregledno. V taki kodi z veliko verjetnostjo naredimo kakšno napako. Bolje je, da uporabimo funkcije. Že prej smo uporabili nekaj vgrajenih funkcij, na primer min in max. Python pa nam omogoča, da si funkcije definiramo tudi sami.

Definicije lastnih funkcij

Definicija funkcije, ki izračuna ploščino trikotnika, je sledeča:

import math

def ploscina_trikotnika(a, b, c):
  s = (a + b + c) / 2
  return math.sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c))

Oglejmo si njene sestavne dele. Vsaka definicija funkcije se začne s ključno besedo def, ki ji sledi ime funkcije, v našem primeru ploscina_trikotnika, tej pa v oklepajih našteti argumenti, ki jih funkcija sprejme. Funkcije lahko sprejmejo različno število argumentov. Naša sprejme tri argumente, ki jih bomo shranili v spremenljivke a, b in c.

Nato sledi telo funkcije, torej ukazi, ki naj se izvedejo, ko funkcijo pokličemo. Tako kot veje pogojnega stavka zamaknemo tudi celotno telo funkcije, da se jasno vidi, kaj vse spada v definicijo funkcije. Prvo vrstico telesa smo že videli, v drugi pa z ukazom return povemo, katero vrednost naj vrne funkcija. Tako definirano funkcijo potem kličemo na enak način kot vgrajene funkcije.

>>> ploscina_trikotnika(4, 13, 15)
24.0

S pomočjo funkcije ploscina_trikotnika lahko tudi na veliko bolj pregleden način zapišemo funkcijo za izračun površine tetraedra:

def povrsina_tetraedra(a, b, c, d, e, f):
  return (
    ploscina_trikotnika(a, b, c)
    + ploscina_trikotnika(a, e, f)
    + ploscina_trikotnika(b, d, f)
    + ploscina_trikotnika(c, d, e)
  )
>>> povrsina_tetraedra(896, 1073, 1073, 990, 1073, 1073)
1816080.0

V telesu funkcij lahko pišemo poljubne stavke. Na primer, funkcijo, ki računa absolutno vrednost, lahko s pomočjo pogojnega stavka napišemo kot:

def absolutna_vrednost(x):
  '''Vrne absolutno vrednost števila x.'''
  if x >= 0:
    return x
  else:
    return -x
>>> absolutna_vrednost(-5)
5
>>> absolutna_vrednost(3)
3

Če veje else ne napišemo, se ob neresnični vrednosti ne zgodi nič. Na ta način bi lahko funkcijo absolutna_vrednost definirali tudi kot:

def absolutna_vrednost(x):
  '''Vrne absolutno vrednost števila x.'''
  if x < 0:
    x *= -1
  return x

Torej, če je število negativno, ga pomnožimo z -1, preden ga vrnemo, sicer pa ga vrnemo nespremenjenega.

Stavek return

Tako kot drugje v Pythonu, se tudi stavki v telesu funkcije izvajajo od prvega proti zadnjemu. Ko dosežemo stavek return, funkcija pa vrne vrednost danega izraza ter zaključi z izvajanjem. Tako tudi funkcija

def f(x):
  return x ** 2
  return 1000

vrne kvadrat števila x in ne števila 1000, saj se izvajanje ustavi ob prvem stavku return, zato do drugega sploh ne pride. Če stavka return ne napišemo, funkcija vrne posebno vrednost None, ki označuje manjkajočo vrednost. Pozorno se ji bomo posvetili kasneje, zaenkrat pa jo omenimo le zato, da bomo znali razumeti spodnjo (precej pogosto) napako:

def g(x):
  x ** 2
>>> 2 * g(10)
Traceback (most recent call last):
 ...
TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'int' and 'NoneType'

Pričakovali bi, da bo rezultat klica 2 * g(10) enak 200. Toda ker smo v funkciji g pozabili na return, je funkcija vrnila vrednost None. To lahko razberemo iz opozorila, v katerem približno piše, da operacije * ne moremo uporabiti na celem številu in vrednosti None. Vsakič, ko dobite Vsakič, ko dobite podobno opozorilo (TypeError, v katerem se pojavlja NoneType), posumite na to, da nekje manjka stavek return.

Dokumentacijski niz

Pred telesom funkcije dostikrat lahko zapišemo tudi dokumentacijski niz oziroma docstring. Ta niz ponavadi zapišemo med trojne enojne navednice, v njem pa na kratko opišemo, kaj funkcija počne. Ta vrstica ni obvezna, je pa koristna, saj lahko uporabnik, ki ne ve, kaj funkcija počne, to pogleda s pomočjo funkcije help.

import math

def ploscina_trikotnika(a, b, c):
  '''Vrne ploščino trikotnika z danimi stranicami.'''
  s = (a + b + c) / 2
  return math.sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c))
>>> help(ploscina_trikotnika)
Help on function ploscina_trikotnika:

ploscina_trikotnika(a, b, c)
  Vrne ploščino trikotnika z danimi stranicami.

Lokalnost spremenljivk

Argumenti funkcije in spremenljivke, ki jih definiramo v telesu funkcije, se izven funkcije ne vidijo. Pravimo, da so lokalne. Namen tega je, da funkcije ne motijo ena druge s spremenljivkami, ki jih uporabljajo. Na primer, če definiramo

def f(x):
  y = 3 * x
  return y

tedaj tudi po klicu funkcije f ne x ne y ne bosta definirana:

>>> f(4)
12
>>> x
Traceback (most recent call last):
 ...
NameError: name 'x' is not defined
>>> y
Traceback (most recent call last):
 ...
NameError: name 'y' is not defined