Algoritmi

Algoritem je zaporedje korakov, s katerimi dobimo iskani rezultat. Načeloma lahko pod besedo algoritem razumemo tudi zaporedje korakov, s katerimi si skuhamo jajca (vzemi posodo; odpri pipo; postavi posodo pod pipo; ko je posoda dovolj polna, zapri pipo; …), ampak mi si jo bomo prihranili za postopke, s katerimi izračunamo želene vrednosti.

Evklidov algoritem

Za prvi algoritem se spodobi, da si pogledamo najstarejši znani algoritem in sicer Evklidov algoritem za iskanje navečjega skupnega delitelja dveh števil. Naj bo \(d\) največji skupni delitelj števil \(m\) in \(n\). Pišimo \(m = k \cdot n + o\), kjer je \(0 \le o < n\). Torej: \(o\) je ostanek pri deljenju števila \(m\) z \(n\). Ker e \(d\) deli \(n\), deli tudi \(k \cdot n\). Poleg tega \(d\) deli tudi \(m\), zato deli tudi \(o = m - k \cdot n\). Velja tudi obratno, če \(d\) deli \(n\) in \(o\), potem deli tudi \(m = k \cdot n + o\).

Zato lahko iskanje največjega skupnega delitelja števil \(m\) in \(n\) prevedemo na iskanje največjega skupnega delitelja števil \(n\) in \(o\). Videti je, kot da se vrtimo v krogu, vendar se ne. Poglejmo, kaj se zgodi:

 1. Največji skupni delitelj števil \(456\) in \(123\) je enak največjemu skupnemu delitelju števil \(123\) in \(456 - 3 \cdot 123 = 87\).
 2. Največji skupni delitelj števil \(123\) in \(87\) je enak največjemu skupnemu delitelju števil \(87\) in \(123 - 1 \cdot 87 = 36\).
 3. Največji skupni delitelj števil \(87\) in \(36\) je enak največjemu skupnemu delitelju števil \(36\) in \(123 - 2 \cdot 36 = 15\).
 4. Največji skupni delitelj števil \(36\) in \(15\) je enak največjemu skupnemu delitelju števil \(15\) in \(36 - 2 \cdot 15 = 6\).
 5. Največji skupni delitelj števil \(15\) in \(6\) je enak največjemu skupnemu delitelju števil \(6\) in \(15 - 2 \cdot 6 = 3\).
 6. Največji skupni delitelj števil \(6\) in \(3\) je enak največjemu skupnemu delitelju števil \(3\) in \(6 - 2 \cdot 3 = 0\).

Postopka ne moremo več nadaljevati, ker ne moremo deliti z nič. Kaj pa je največji skupni delitelj števil 3 in 0? Ja, 3 vendar. Torej, ko je drugo število enako 0, je prvo število ravno njun največji skupni delitelj, po vseh prejšnjih sklepih pa tudi največji skupni delitelj vseh prejšnjih parov vključno s prvim.

Evklidov algoritem je torej sledeč: če je \(n = 0\), potem je največji skupni delitelj števil \(m\) in \(n\) enak kar \(m\), sicer pa je enak največjemu skupnemu delitelju števil \(n\) in \(o\), kjer je \(o\) ostanek pri deljenju \(m\) z \(n\). Ta postopek enostavno prevedemo v Python:

def gcd(m, n):
  '''Vrne največji skupni delitelj števil m in n.'''
  if n == 0:
    return m
  else:
    return gcd(n, m % n)

ali s pogojnim izrazom kot

def gcd(m, n):
  '''Vrne največji skupni delitelj števil m in n.'''
  return m if n == 0 else gcd(n, m % n)

Pri tem je gcd (greatest common divisor) običajna oznaka za največjega skupnega delitelja.

>>> gcd(456, 123)
3

Algoritem deluje tudi, kadar je \(n < m\), saj je v tem primeru \(n = 0 \cdot m + n\), zato v naslednjem koraku njuni mesti zamenjamo in nadaljujemo kot prej.

Iskanje ničel z bisekcijo

Poglejmo si še enostaven algoritem, s katerim lahko približno izračunamo ničlo zvezne realne funkcije \(f\) na intervalu \([a, b]\), če vemo, da sta vrednosti \(f(a)\) in \(f(b)\) različno predznačeni. Naj bo \(c = (a + b) / 2\) sredina intervala. Tedaj ločimo tri primere \(f(c)\):

 • Če imamo srečo, je \(f(c) = 0\), zato smo našli ničlo in postopek lahko končamo. Sicer je \(f(c)\) neničelno število, zatorej ima nek predznak.
 • Če je predznak \(f(c)\) različen od predznaka \(f(a)\) lahko na podoben način nadaljujemo z iskanjem ničle na intervalu \([a, c]\).
 • V nasprotnem primeru pa mora biti predznak \(f(c)\) različen od predznaka \(f(b)\) (ker imata \(f(a)\) in \(f(b)\) različen predznak), zato lahko z iskanjem nadaljujemo na intervalu \([c, b]\).

Ker interval vedno razdelimo na pol, postopku pravimo bisekcija. Ker lahko realna števila poljubno delimo, se zgornji postopek ne bo nikoli ustavil (razen, če imamo srečo in naletimo točno na ničlo). Toda ker nas zanima le približek ničle, lahko postopek ustavimo takrat, ko se krajišči intervala razlikujeta za dovolj majhno vrednost \(\varepsilon\). Načeloma v algoritmu prvo možnost (ko je \(f(c) = 0\)) kar izpustimo, saj je preveč redka, pa tudi brez nje algoritem najde pravo rešitev.

V Pythonu bi algoritem zapisali kot:

def bisekcija(f, a, b, eps):
  '''Z metodo bisekcije izračuna ničlo f na intervalu [a, b].'''
  c = (a + b) / 2
  if b - a < eps:
    return c
  elif f(a) * f(c) < 0:
    return bisekcija(f, a, c, eps)
  else:
    return bisekcija(f, c, b, eps)
>>> import math
>>> bisekcija(math.sin, 2, 4, 0.01)
3.14453125
>>> bisekcija(math.sin, 2, 4, 0.00001)
3.141590118408203
>>> bisekcija(math.sin, 2, 4, 10 ** -10)
3.1415926536137704
>>> bisekcija(math.sin, 2, 4, 1e-10)
3.1415926536137704

V zadnjem klicu je 1e-10 krajši zapis za \(1 \cdot 10^{-10}\). V tem zapisu plavajočih števil ločeno zapišemo decimalke (čemur rečemo mantisa), nato pa še eksponent. Na primer 3.2445e2 je število \(324,45 = 3,2445 \cdot 10^2\))

Funkcije višjega reda

Zgoraj lahko opazimo, da nam Python dopušča, da za argumente funkcij ne podajamo le števil, temveč tudi druge funkcije. Pravimo, da podpira funkcije višjega reda. Če želimo, lahko za argumente podamo tudi funkcije, ki smo jih definirali sami:

def moj_f(x):
  return x ** 2 - 2
>>> bisekcija(moj_f, 1, 2, 0.000001)
1.4142136573791504

Če se nam neke funkcije, ki bi jo uporabili samo v enem primeru (kot je ta zgoraj), ne da poimenovati, lahko uporabimo anonimne oziroma lambda funkcije, v katerih za telo napišemo enostaven izraz. Zgornji primer bi z njimi pisali kot:

>>> bisekcija(lambda x: x ** 2 - 2, 1, 2, 0.000001)
1.4142136573791504

Funkcij z zapletenejšim telesom in tistih, v katerih uporabljemo več stavkov, ne pišemo z lambdami. Tako ali tako je bolje, da zapletenejšim funkcijam damo ime, da se vidi, kaj počnejo.