Nizi

V programih seveda ne delamo le s števili, temveč tudi z drugimi podatki, na primer besedili. V ta namen Python podpira nize, ki so strnjena zaporedja znakov.

Pisanje nizov

Nize običajno pišemo v enojnih narekovajih, na primer 'to je primer niza' ali pa 'Mama je rekla: "Dober dan!"'. Nize lahko pišemo tudi z dvojnimi narekovaji, ki jih ponavadi uporabimo takrat, kadar v nizu želimo uporabiti enojni narekovaj: "U Lublan' pr' Šestic'". V tem primeru niza ne moremo pisati med enojnimi narekovaji, saj bi Python po narekovaju za Lublan mislil, da je konec niza.

Včasih želimo uporabiti obe vrsti narekovajev. V tem primeru si pomagamo z ubežnimi znaki. To so znaki, ki jih na običajni način ne moremo zapisati, zato uporabimo poseben zapis, ki se začne z znakom \. Tedaj lahko pišemo 'Mama je iznenada začela peti: "U Lublan\' pr\' Šestic\'…"' ali pa "Mama je iznenada začela peti: \"U Lublan' pr' Šestic'…\"". Ubežne znake brez težav lahko pišemo tudi tedaj, kadar ni treba 'Mama je rekla: \"Dober dan!\"'. Z ubežnimi znaki lahko zapišemo tudi znak za novo vrstico \n, za tabulator \t in seveda tudi za poševnico \\, saj je ne moremo pisati le kot \, ker bi Python to razumel kot začetek ubežnega znaka.

Nize lahko pišemo tudi med tri enojne (''') ali tri dvojne (""") narekovaje. V tem primeru za en sam narekovaj ne potrebujemo ubežnega znaka. Take nize lahko pišemo tudi čez več vrstic.

Operacije na nizih

Nize lahko stikamo z operacijo + in množimo s celimi števili:

>>> 'Dober' + 'dan'
'Doberdan'
>>> 10 * 'ha'
'hahahahahahahahahaha'
>>> 'tro' + 5 * 'lo'
'trolololololo'

Dolžino niza dobimo s funkcijo len:

>>> len('Uvod v programiranje')
20
>>> len('')
0

Na nizih imamo na voljo tudi predikat in, s katerim ugotovimo, ali se nek niz pojavlja kot podniz v drugem nizu. Na voljo je tudi not in, s katerim bolj berljivo zapišemo ravno nasprotno stvar:

>>> 'gram' in 'Uvod v programiranje'
True
>>> 'liter' in 'Uvod v programiranje'
False
>>> not ('liter' in 'Uvod v programiranje')
True
>>> 'liter' not in 'Uvod v programiranje'
True
def je_samoglasnik(crka):
  return crka in 'aeiouAEIOU'

Indeksiranje

Do posameznega znaka v nizu pridemo z indeksiranjem. Z izrazom niz[i] dostopamo do i-tega znaka v danem nizu:

>>> najboljsi_predmet = 'Uvod v programiranje'
>>> najboljsi_predmet[0]
'U'
>>> najboljsi_predmet[7]
'p'
>>> najboljsi_predmet[-1]
'e'
>>> najboljsi_predmet[-5]
'r'

Indeksi se začnejo šteti z 0. Če uporabimo negativna števila, lahko štejemo tudi od zadaj, vendar tam začnemo šteti z -1 (saj je -0 = 0).

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 M  a  t  e  m  a  t  i  k  a
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

Rezine

Na podoben način lahko dostopamo tudi do podnizov. Če napišemo niz[i:j] bomo dobili niz od vključno i-tega do vključno j - 1-tega znaka. Če kakšno od meja izpustimo, bomo vzeli vse znake od začetka oziroma do konca. Pišemo lahko tudi niz[i:j:k], s čimer vzamemo le vsak k-ti znak:

>>> najboljsi_predmet[10:14]
'gram'
>>> najboljsi_predmet[7:]
'programiranje'
>>> najboljsi_predmet[5:15:2]
'vporm'
>>> najboljsi_predmet[7::3]
'pgmae'
>>> najboljsi_predmet[::-1]
'ejnarimargorp v dovU'