Seznami

Če želimo delati z zaporedjem podatkov, uporabimo sezname.

Pisanje seznamov

Sename pišemo v oglatih oklepajih, med katerimi napišemo vrednosti, ločene z vejicami, na primer [10, 20, 30] je seznam, ki vsebuje tri števila, [] pa prazen seznam. Če želimo, lahko vejico pišemo tudi za zadnjim elementom. Seznami so lahko tudi gnezdeni. Na primer, matriko bi predstavili s seznamom seznamov:

[[1, 2, 3],
 [4, 5, 6],
 [7, 8, 9]]

V sezname lahko spravimo vrednosti različnih tipov, na primer:

[1, True, [2, 5], "Niz", 3.14]

Vendar običajno sezname uporabimo za predstavitev homogene zbirke podatkov, torej da so vse vrednosti istega tipa.

Operacije na seznamih

Tako kot nize lahko tudi sezname stikamo z operacijo + in množimo s celimi števili:

>>> [10, 20, 30] + [6, 5, 4]
[10, 20, 30, 6, 5, 4]
>>> 4 * [1, 2]
[1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2]

Dolžino seznama dobimo s funkcijo len:

>>> len([100, 200, 300])
3
>>> len([])
0

Tudi na seznamih imamo na voljo predikata in in not in, s katerima ugotovimo, ali se nek element pojavlja v seznamu:

>>> 'Ema' in ['Ana', 'Bojan', 'Cvetka', 'David']
False
>>> 'Ana' in ['Ana', 'Bojan', 'Cvetka', 'David']
True
def stevilo_dni(mesec, leto):
  if mesec == 2:
    return 29 if je_prestopno(leto) else 28
  elif mesec in [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12]:
    return 31
  elif mesec in [4, 6, 9, 11]:
    return 30

Indeksiranje in rezine

Indeksiranje in rezine na seznamih delujejo tako kot na nizih:

>>> sez = [5, 3, 8, 2, 5, 2, 1, 2]
>>> sez[0]
5
>>> sez[2]
8
>>> sez[len(sez) - 1]
2
>>> sez[-1]
2
>>> sez[:2]
[5, 3]
>>> sez[1:3]
[3, 8]
>>> sez[3:]
[2, 5, 2, 1, 2]
>>> sez[1:5:2]
[3, 2]
>>> sez[::2]
[5, 8, 5, 1]

Če imamo gnezdene sezname, do elementov dostopamo z gnezdenimi indeksi:

>>> mat = [[1, 0, 0], [0, -1, 2], [3, 1, 5]]
>>> mat[0][0]
1
>>> mat[1][-1]
2