Osnovni algoritmi

Izračun največjega skupnega delitelja

Določitev največjega elementa

Iskanje danega elementa v seznamu

Računska zahtevnost

O-notacija

Časovna zahtevnost vgrajenih operacij