Učinki in čistost#

Računalniške funkcije so podobne matematičnim v tem, da iz vhodnih vrednosti izračunajo izhodno, vendar se tu podobnost neha. Računalniške funkcije dajo lahko ob enakih vhodih tudi različne izhodne vrednosti, poleg izračuna vrednosti pa včasih še kaj izpišejo na zaslon, preberejo s tipkovnice, sprožijo izjeme, spreminjajo datoteke, pošiljajo podatke in podobno. Vsem odklonom od čistih matematični vrednosti pravimo stranski ali računski učinki.

Učinke si bomo ogledali naslednjič, tokrat pa si oglejmo funkcije brez njih, tako imenovane čiste funkcije. Kljub temu, da z njimi lahko postorimo manj, imajo prednost, da o njih lažje razmišljamo. Zaradi tega je v splošnem dobro, da v naših programih napišemo čimveč čistih funkcij, funkcije z učinki pa omejimo kolikor se da. Tako bodo naši programi jasnejši in z manj napakami.

Poleg tega pa si lahko ob čistih funkcijah privoščimo čisto prave matematične dokaze. Da bomo imeli kaj, s čimer bomo lahko delali, si definirajmo sledeče tri funkcije:

let rec (@) xs ys =
 match xs with
 | [] -> ys
 | x :: xs' -> x :: (xs' @ ys)
val ( @ ) : 'a list -> 'a list -> 'a list = <fun>
let rec obrni = function
 | [] -> []
 | x :: xs -> obrni xs @ [x]
val obrni : 'a list -> 'a list = <fun>
let rec dolzina = function
 | [] -> 0
 | _ :: xs -> 1 + dolzina xs
val dolzina : 'a list -> int = <fun>

Iz definicij takoj sledijo enačbe

 1. [] @ ys = ys

 2. (x :: xs) @ ys = x :: (xs @ ys)

 3. obrni [] = []

 4. obrni (x :: xs) = obrni xs @ [x]

 5. dolzina [] = 0

 6. dolzina (x :: xs) = 1 + dolzina xs

Iz teh enačb na primer takoj sledi trditev obrni [x] = [x].

obrni [x]
= obrni (x :: [])
  (ker je `[x]` okrajšava za `x :: []`)
= [] @ [x]
  (po (4))
= [x]
  (po (1))

Indukcija na seznamih#

Trditev: dolzina (xs @ ys) = dolzina xs + dolzina ys#

Tukaj enostavno odvijanje definicij ne bo pomagalo, saj izraz dolzina (xs @ ys) ne ustreza ne levi ne desni strani nobene od zgoraj naštetih definicij. Namesto tega uporabimo načelo indukcije za sezname:

P([]) ∧ (∀ z, zs. P(zs) ⇒ P(z :: zs)) ⟹ ∀ ws. P(ws)

Torej, lastnost P velja za vse sezname ws, kadar (1) velja za prazen seznam [] in (2) velja za sestavljen seznam z :: zs ob predpostavki, da velja za rep zs. Načelo indukcije je podobno načelu indukcije za naravna števila:

P(0) ∧ (∀ m. P(m) ⇒ P(m⁺)) ⟹ ∀ n. P(n)

Torej, lastnost P velja za vsa naravna števila n, kadar (1) velja za 0 in (2) velja za naslednika m⁺ ob predpostavki, da velja za m. Izjavo dokažemo z indukcijo na levi seznam. Indukcija poteka v dveh korakih:

Osnovni korak#

V osnovnem koraku pokažemo, da enakost velja, kadar je levi seznam prazen, torej oblike []:

dolzina ([] @ ys)
= dolzina ys
  (po (1))
= 0 + dolzina ys
  (po Peanovih aksiomih)
= dolzina [] + dolzina ys
  (po (5))

Indukcijski korak#

V indukcijskem koraku pokažemo, da enakost velja za sestavljeni seznam x :: xs ob predpostavki, da enakost velja za seznam xs:

dolzina ((x :: xs) @ ys)
= dolzina (x :: (xs @ ys))
  (po (2))
= 1 + dolzina (xs @ ys)
  (po (6))
= 1 + (dolzina xs + dolzina ys)
  (po indukcijski prepostavki)
= (1 + dolzina xs) + dolzina ys)
  (po Peanovih aksiomih)
= dolzina (x :: xs) + dolzina ys
  (po (6))

Pravilnost načela indukcije na seznamih#

Zakaj sploh smemo uporabiti načelo indukcije? Recimo, da velja

P([]) ∧ (∀ z, zs. P(zs) ⇒ P(z :: zs))

Zakaj potem velja P(ws) za poljuben seznam ws? Vzemimo nek konkreten seznam, na primer [1; 2; 3], in pokažimo, da velja P([1; 2; 3]). Res, po prvem delu predpostavke velja P([]). Zato po drugem delu predpostavke velja P([3]), saj velja P([]) in je [3] = 3 :: []. Podobno potem iz P([3]) sledi P([2; 3]) in na koncu tudi P([1; 2; 3]). Tak dokaz bi lahko ponovili za vsak konkreten seznam.

V splošnem pa se naslonimo na načelo indukcije za naravna števila. Definirajmo:

Q(n) := ∀ ws. |ws| = n ⇒ P(ws)

Torej, Q(n) velja, če velja P(ws) za vse sezname ws dolžine n. Iz Peanovih aksiomov potem sledi:

Q(0) ∧ (∀m. Q(m) ⇒ Q(m+)) ⟹ ∀n. Q(n)

Pokažimo, da velja Q(0) in ∀m. Q(m) Q(m+). Ker velja P([]) in je [] edini seznam dolžine 0, velja tudi Q(0). Vzemimo poljuben m in predpostavimo Q(m). Torej za poljuben seznam zs dolžine m velja P(zs). Iz predpostavke potem sledi, da velja tudi P(z :: zs). Ker so vsi seznami dolžine m⁺ take oblike, smo pokazali Q(m⁺). Po indukciji na naravnih številih torej sledi ∀n. Q(n). Ker je vsak seznam ws končen, ima za dolžino neko naravno število, zato velja P(ws) za vse sezname ws.

Trditev: xs @ [] = xs#

Po (1) vemo, da je [] @ xs = xs, torej je [] leva enota za @. To, da je [] tudi desna enota, pa ni samoumevno — za dokaz uporabimo indukcijo.

Osnovni korak#

Po (1) velja [] @ [] = [], kar dokaže osnovni korak.

Indukcijski korak#

Prepostavimo, da velja xs @ [] = xs. Tedaj velja

(x :: xs) @ []
= x :: (xs @ [])
  (po (2))
= x :: xs
  (po indukcijski prepostavki)

kar zaključi tudi indukcijski korak.

Trditev xs @ (ys @ zs) = (xs @ ys) @ zs#

Operacija stikanja seznamov @ je tudi asociativna, kar dokažemo z indukcijo na xs. Če zapišete dokaz asociativnosti seštevanja, lahko vidite, da poteka podobno, le da se namesto [] pojavlja 0, namesto x :: xs pa naslednik n⁺.

Osnovni korak#

[] @ (ys @ zs)
= ys @ zs
  (po (1))
= ([] @ ys) @ zs
  (po (1))

Indukcijski korak#

Prepostavimo, da velja xs @ (ys @ zs) = (xs @ ys) @ zs. Tedaj velja

(x :: xs) @ (ys @ zs)
= x :: (xs @ (ys @ zs))
  (po (2))
= x :: ((xs @ ys) @ zs)
  (po indukcijski predpostavki)
= (x :: (xs @ ys)) @ zs
  (po (2))
= ((x :: xs) @ ys) @ zs
  (po (2))

Trditev obrni (xs @ ys) = obrni ys @ obrni xs#

Osnovni korak#

obrni ([] @ ys)
= obrni ys
  (po (1))
= obrni ys @ []
  (po prej dokazani trditvi ∀ xs. xs @ [] = xs)
= obrni ys @ obrni []
  (po (3))

Indukcijski korak#

obrni ((x :: xs) @ ys)
= obrni (x :: (xs @ ys))
  (po (2))
= obrni (xs @ ys) @ [x]
  (po (4))
= (obrni ys @ obrni xs) @ [x]
  (po indukcijski predpostavki)
= obrni ys @ (obrni xs @ [x])
  (po prej dokazani trditvi ∀ xs, ys, zs. xs @ (ys @ zs) = (xs @ ys) @ zs)
= obrni ys @ obrni (x :: xs)
  (po (4))

Trditev dolzina (obrni xs) = dolzina xs#

Osnovni korak#

Iz definicije (3) sledi dolzina (obrni []) = dolzina [],

Indukcijski korak#

Za indukcijski korak moramo pokazati, da velja dolzina (obrni (x :: xs)) = dolzina (x :: xs) ob indukcijski predpostavki dolzina (obrni xs) = dolzina xs. Velja:

dolzina (obrni (x :: xs))
= dolzina (obrni xs @ [x])
  (po definiciji (4))
= dolzina (obrni xs) + dolzina [x]
  (po zgornji lemi)
= dolzina xs + dolzina [x]
  (po indukcijski predpostavki)
= dolzina xs + 1
  (po definicijah (5) in (6))
= 1 + dolzina xs
  (zaradi komutativnosti seštevanja)
= dolzina (x :: xs)
  (po definiciji (6))

s čimer zaključimo tudi indukcijski korak.

Indukcija na drevesih#

Načela indukcije imamo na voljo tudi na drugih vsotah. Na primer, če definiramo tip dvojiških dreves:

type 'a drevo =
 | Prazno
 | Sest of 'a drevo * 'a * 'a drevo

zanj velja načelo indukcije:

P(Prazno) ∧ (∀ l, x, d. P(l) ∧ P(d) ⇒ P(Sest (l, x, d))) ⟹ ∀ t. P(t)

Torej, lastnost P velja za vsa drevesa t, kadar (1) velja za prazno drevo Prazno in (2) velja za sestavljeno drevo Sest (l, x, d) ob predpostavki, da velja za otroka l in d.

Definirajmo funkciji:

let rec zrcali = function
 | Prazno -> Prazno
 | Sest (l, x, d) -> Sest (zrcali d, x, zrcali l)

let rec globina = function
 | Prazno -> 0
 | Sest (l, _, d) -> 1 + max (globina l) (globina d)

Iz definicij sledijo enačbe

 1. zrcali Prazno = Prazno

 2. zrcali (Sest (l, x, d)) = Sest (zrcali d, x, zrcali l)

 3. globina Prazno = 0

 4. globina (Sest (l, x, d)) = 1 + max (globina l) (globina d)

Trditev globina (zrcali t) = globina t#

Osnovni korak#

globina (zrcali Prazno)
= globina Prazno
  (po (1))

Indukcijski korak#

globina (zrcali (Sest (l, x, d)))
= globina (Sest (zrcali d, x, zrcali l))
  (po (2))
= 1 + max (globina (zrcali d)) (globina (zrcali l))
  (po (4))
= 1 + max (globina d) (globina (zrcali l))
  (po prvi indukcijski predpostavki)
= 1 + max (globina d) (globina l)
  (po drugi indukcijski predpostavki)
= 1 + max (globina l) (globina d)
  (zaradi komutativnosti max)
= globina (Sest (l, x, d))
  (po (4))

Vaje za utrjevanje#

Trditev obrni (obrni xs) = xs#

Trditev zrcali (zrcali t) = t#

Trditev obrni xs = obrni' xs (težja)#

Kot vemo, ima funkcija obrni, definirana kot:

let rec obrni = function
 | [] -> []
 | x :: xs -> obrni xs @ [x]

časovno zahtevnost \(O(n^2)\), saj se mora zapeljati čez ves seznam, da mu na konec doda x.

Bolje je, če uporabimo funkcijo obrni', ki uporablja akumulator in je definirana kot:

let obrni' =
 let rec aux acc = function
  | [] -> acc
  | x :: xs -> aux (x :: acc) xs
 in
 aux []

Pokažite, da za vse sezname xs velja obrni xs = obrni' xs.

Indukcija na drugih tipih#

Definirajmo tipe

type naravno = Zero | Succ of naravno
type boole = Resnica | Laz
type 'a mogoce = Nic | Nekaj of 'a

Kakšni sta videti načeli indukcije za te tipe?