Vaje#

Naloga 1#

Zapišite evaluacijsko drevo za naslednja ukaza v jeziku IMP:

 1. #a := 1; if #a < 2 then #b := 2 * #a else #b := 0

 2. #a := 0; while #a < 2 do #a := #a + 1

Naloga 2#

Dopolnite operacijsko semantiko jezika IMP z:

 1. Logičnima operacijama && in ||. Primerjajte pravila, kjer izračunamo vrednosti obeh argumentov in t.i. ‘short-circuit evaluation’, ki vrednost drugega argumenta izračuna zgolj, če je to potrebno.

 2. Operacijo CAS (compare and swap), kjer cas loc n m preveri, ali ima lokacija loc vrednost n. V primeru ujemanja vrednost lokacije posodobi na m, sicer ne spremeni ničesar.

Naloga 3#

Zapišite induktivno definicijo seznamov z elementi iz množice A in nato izpeljite pravila za dokaz z indukcijo.

V nadaljevanju bomo uporabljali OCaml notacijo za sezname, torej [] in x :: xs za konstruktorja in l1 @ l2 za lepljenje seznamov.

Definirajte manjkajoče funkcije in z indukcijo pokažite enakosti:

 1. xs @ [] = xs

 2. reverse (xs @ ys) = reverse ys @ reverse xs

 3. reverse (reverse xs) = xs

 4. map f (map g xs) = map (fun x -> f (g x)) xs

 5. map f (reverse xs) = reverse (map f xs)

Naloga 4#

Pokažite, da lahko podmnožico naraščajočih seznamov podamo z induktivno relacijo.

Naloga 5#

Zapišite induktivno definicijo dvojiških dreves z vrednostmi iz množice A in nato izpeljite pravila za dokaz z indukcijo.

Za funkciji

let rec mirror = function
 | Empty -> Empty
 | Node (lt, x, rt) -> Node (mirror rt, x, mirror lt)

let rec depth = function
 | Empty -> 0
 | Node (lt, x, rt) -> 1 + (max (depth lt) (depth rt))

pokažite depth tree = depth (mirror tree). Katero lastnost funkcije max je potrebno privzeti?

Nato napišite funkciji tree_map in tree_to_list in dokažite enakost

tree_to_list (tree_map f tree) = list_map f (tree_to_list tree)

Naloga 6#

Razširite izrek o varnosti za jezik IMP za konstrukciji iz Naloge 1.