Tipi#

Videli smo, da lahko v λ-računu zakodiramo vse običajne programske konstrukte, vendar to ni najbolj praktično. Običajno vzamemo λ-račun, v katerem te dodatne konstrukte vzamemo kot osnovne in ne izpeljane. Prej so vsi izrazi predstavljali funkcije, z novimi razširitvami pa temu ni več tako, zato si za razločevanje pomagamo s tipi, ki jih bomo priredili vsem veljavnim izrazom. Dobimo λ-račun s preprostimi tipi (simply-typed λ-calculus ali kar STLC). Za primer razširitve vzemimo cela števila in logične vrednosti.

Definicija jezika#

Sintaksa#

\[\begin{split} \begin{align*} \text{izraz } M &::= x \mid \true \mid \false \mid \ifthenelse{M}{M_1}{M_2} \\ &\mid \intsym{n} \mid M_1 + M_2 \mid M_1 * M_2 \mid M_1 < M_2 \\ &\mid \lambda x. M \mid M_1 \, M_2 \end{align*} \end{split}\]

Tudi za tipe podamo sintakso in sicer:

\[ \begin{align*} A, B &::= \boolty \mid \intty \mid A \to B \end{align*} \]

Vidimo, da funkcijski tip ne pove le tega, da imamo opravka s funkcijo, temveč tudi to, od kod in kam ta funkcija slika.

Določanje tipov#

Tako kot smo pri preverjanju veljavnih izrazov v IMPu morali vedeti, katera množica lokacij \(L\) je definirana, moramo tu vedeti, kakšne spremenljivke imamo in kakšni so njihovi tipi. S tem namenom uvedemo kontekste \(\Gamma = x_1 : A_1, \ldots, x_n : A_n\), ki povedo, da za spremenljivko \(x_i\) predpostavimo tip \(A_i\). Tedaj definiramo relacijo \(\Gamma \vdash M : A\), ki pove, da ima izraz \(M\) tip \(A\), če predpostavimo, da imajo spremenljivke tipe, določene s kontekstom \(\Gamma\). Če je kontekst prazen, pišemo kar \(\vdash M : A\). Relacijo podamo s pravili:

\[ \begin{align}\begin{aligned} \infer{ (x : A) ∈ \Gamma }{ \Gamma \vdash x : A } \qquad\\\infer{}{ \Gamma \vdash \true : \boolty } \qquad\\\begin{split}\infer{}{ \Gamma \vdash \false : \boolty } \\[2em]\end{split}\\\begin{split}\infer{ \Gamma \vdash M : \boolty \qquad \Gamma \vdash M_1 : A \qquad \Gamma \vdash M_2 : A }{ \Gamma \vdash \ifthenelse{M}{M_1}{M_2} : A } \\[2em]\end{split}\\\infer{}{ \Gamma \vdash \intsym{n} : \intty } \qquad\\\begin{split}\infer{ \Gamma \vdash M_1 : \intty \qquad \Gamma \vdash M_2 : \intty }{ \Gamma \vdash M_1 + M_2 : \intty } \\[2em]\end{split}\\\infer{ \Gamma \vdash M_1 : \intty \qquad \Gamma \vdash M_2 : \intty }{ \Gamma \vdash M_1 * M_2 : \intty } \qquad\\\begin{split}\infer{ \Gamma \vdash M_1 : \intty \qquad \Gamma \vdash M_2 : \intty }{ \Gamma \vdash M_1 < M_2 : \boolty } \\[2em]\end{split}\\\infer{ \Gamma, x : A \vdash M : B }{ \Gamma \vdash \lambda x. M : A \to B } \qquad\\\infer{ \Gamma \vdash M_1 : A \to B \qquad \Gamma \vdash M_2 : A }{ \Gamma \vdash M_1 \, M_2 : B } \end{aligned}\end{align} \]

Primer izpeljave tipa je:

\[ \infer{ \infer{ \infer{ \infer{}{x : \intty \vdash x : \intty} \qquad \infer{}{x : \intty \vdash \intsym{0} : \intty} }{ x : \intty \vdash x < \intsym{0} : \boolty } }{ \vdash \lambda x. x < \intsym{0} : \intty \to \boolty } \qquad \infer{}{\vdash \intsym{3} : \intty} }{ \vdash (\lambda x. x < \intsym{0}) \, \intsym{3} : \boolty } \]

Vsak izraz seveda nima tipa, na primer \(\true + \intsym{2}\) ga nima.

Operacijska semantika#

Podobno se spremeni operacijska semantika, kjer vrednosti razširimo s konstantami:

\[ \begin{align*} \text{vrednost } V ::= \true \mid \false \mid \intsym{n} \mid \lambda x. M \end{align*} \]

Operacijsko semantiko malih korakov pa podamo s pravili:

\[ \begin{align}\begin{aligned}\begin{split} \infer{ M \leadsto M' }{ \ifthenelse{M}{M_1}{M_2} \leadsto \ifthenelse{M'}{M_1}{M_2} } \\[2em]\end{split}\\\infer{}{ \ifthenelse{\true}{M_1}{M_2} \leadsto M_1 } \qquad\\\begin{split}\infer{}{ \ifthenelse{\false}{M_1}{M_2} \leadsto M_2 } \\[2em]\end{split}\\\infer{ M_1 \leadsto M_1' }{ M_1 + M_2 \leadsto M_1' + M_2 } \qquad\\\infer{ M_2 \leadsto M_2' }{ V_1 + M_2 \leadsto V_1 + M_2' } \qquad\\\begin{split}\infer{}{ \intsym{n_1} + \intsym{n_2} \leadsto \intsym{n_1 + n_2} } \\[2em]\end{split}\\\infer{ M_1 \leadsto M_1' }{ M_1 * M_2 \leadsto M_1' * M_2 } \qquad\\\infer{ M_2 \leadsto M_2' }{ V_1 * M_2 \leadsto V_1 * M_2' } \qquad\\\begin{split}\infer{}{ \intsym{n_1} * \intsym{n_2} \leadsto \intsym{n_1 \cdot n_2} } \\[2em]\end{split}\\\infer{ M_1 \leadsto M_1' }{ M_1 < M_2 \leadsto M_1' < M_2 } \qquad\\\begin{split}\infer{ M_2 \leadsto M_2' }{ V_1 < M_2 \leadsto V_1 < M_2' } \\[2em]\end{split}\\\infer{ n_1 < n_2 }{ \intsym{n_1} < \intsym{n_2} \leadsto \true } \qquad\\\begin{split}\infer{ n_1 ≮ n_2 }{ \intsym{n_1} < \intsym{n_2} \leadsto \false } \\[2em]\end{split}\\\infer{ M_1 \leadsto M_1' }{ M_1 \, M_2 \leadsto M_1' \, M_2 } \qquad\\\infer{ M_2 \leadsto M_2' }{ V_1 \, M_2 \leadsto V_1 \, M_2' } \qquad\\\infer{}{ (\lambda x. M) \, V \leadsto M[V / x] } \end{aligned}\end{align} \]

Izrek o varnosti#

Za tiste izraze, ki imajo tip v praznem kontekstu, velja podoben izrek o varnosti, kot smo ga spoznali za IMP. Tako kot prej razdelimo na dva dela:

 1. napredek, ki pove, da je vsak izraz, ki ima tip, bodisi vrednost bodisi lahko naredi korak, ter

 2. ohranitev, ki pove, da izraz v vsakem koraku ohrani prvotni tip.

Ker v operacijski semantiki nastopa substitucija, moramo najprej dokazati, da ima pričakovani tip.

Lema (o substituciji)#

Če velja \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M : B\) in \(\Gamma, \Gamma' \vdash N : A\), tedaj velja \(\Gamma, \Gamma' \vdash M[N / x] : B\).

Dokaz#

Z indukcijo na izpeljavo \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M : B\). Če je zaključek zadnjega uporabljenega pravila:

 • \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash x : A\), ker je \(M = x\), velja \(M[N / x] = N\), torej velja \(\Gamma, \Gamma' \vdash M[N / x] : B\) po drugi predpostavki.

 • \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash y : B\) za \(y ≠ x\), iz prve predpostavke sledi \((y : B) ∈ \Gamma, \Gamma'\). Iz tega sledi \(\Gamma, \Gamma' \vdash M[N / x] : B\), saj iz \(M = y\) sledi \(M[N / x] = y\).

 • \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash \true : \boolty\), velja tudi \(\Gamma, \Gamma' \vdash \true : \boolty\)

 • \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash \false : \boolty\), velja tudi \(\Gamma, \Gamma' \vdash \false : \boolty\)

 • \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash \ifthenelse{M}{M_1}{M_2} : A\), mora veljati \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M : \boolty\), \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M_1 : A\) in \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M_2 : A\). Po indukcijski predpostavki zato velja \(\Gamma, \Gamma' \vdash M[N / x] : \boolty\), \(\Gamma, \Gamma' \vdash M_1[N / x] : A\) in \(\Gamma, \Gamma' \vdash M_2[N / x] : A\), iz česar sledi \(\Gamma, \Gamma' \vdash (\ifthenelse{M}{M_1}{M_2})[N / x] : A\), saj je \((\ifthenelse{M}{M_1}{M_2})[N / x] = \ifthenelse{M[N / x]}{M_1[N / x]}{M_2}[N / x]\).

 • \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash \intsym{n} : \intty\), velja tudi \(\Gamma, \Gamma' \vdash \intsym{n} : \intty\)

 • \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M_1 + M_2 : \intty\), mora veljati \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M_1 : \intty\) in \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M_2 : \intty\). Po indukcijski predpostavki zato velja \(\Gamma, \Gamma' \vdash M_1[N / x] : \intty\) in \(\Gamma, \Gamma' \vdash M_2[N / x] : \intty\) iz česar sledi \(\Gamma, \Gamma' \vdash (M_1 + M_2)[N / x] : \intty\), saj je \((M_1 + M_2)[N / x] = M_1[N / x] + M_2[N / x]\).

 • \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M_1 * M_2 : \intty\), mora veljati \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M_1 : \intty\) in \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M_2 : \intty\). Po indukcijski predpostavki zato velja \(\Gamma, \Gamma' \vdash M_1[N / x] : \intty\) in \(\Gamma, \Gamma' \vdash M_2[N / x] : \intty\) iz česar sledi \(\Gamma, \Gamma' \vdash (M_1 * M_2)[N / x] : \intty\), saj je \((M_1 * M_2)[N / x] = M_1[N / x] * M_2[N / x]\).

 • \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M_1 < M_2 : \boolty\), mora veljati \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M_1 : \intty\) in \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M_2 : \intty\). Po indukcijski predpostavki zato velja \(\Gamma, \Gamma' \vdash M_1[N / x] : \intty\) in \(\Gamma, \Gamma' \vdash M_2[N / x] : \intty\) iz česar sledi \(\Gamma, \Gamma' \vdash (M_1 < M_2)[N / x] : \boolty\), saj je \((M_1 < M_2)[N / x] = M_1[N / x] < M_2[N / x]\).

 • \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash \lambda y. M' : A' \to B'\), mora veljati \(\Gamma, x : A, \Gamma', y : A' \vdash M' : B'\). Po indukcijski predpostavki zato velja \(\Gamma, \Gamma', y : A' \vdash M'[N / x] : B'\) iz česar sledi \(\Gamma, \Gamma' \vdash (\lambda y. M')[N / x] : A' \to B'\), saj je \((\lambda y. M')[N / x] = \lambda y. M'[N / x]\).

 • \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M_1 \, M_2 : B\), mora veljati \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M_1 : A' \to B\) in \(\Gamma, x : A, \Gamma' \vdash M_2 : A'\). Po indukcijski predpostavki zato velja \(\Gamma, \Gamma' \vdash M_1[N / x] : A' \to B\) in \(\Gamma, \Gamma' \vdash M_2[N / x] : A'\) iz česar sledi \(\Gamma, \Gamma' \vdash (M_1 \, M_2)[N / x] : B\), saj je \((M_1 \, M_2)[N / x] = M_1[N / x] \, M_2[N / x]\).

Trditev (napredek)#

Če velja \(\vdash M : A\), tedaj:

 1. je \(M\) vrednost ali

 2. obstaja \(M'\), da velja \(M \leadsto M'\).

Dokaz. Z indukcijo na predpostavko o določenem tipu. Če je zaključek zadnjega uporabljenega pravila:

 • \(\vdash x : A\), imamo protislovje, saj je kontekst prazen.

 • \(\vdash \true : \boolty\), imamo vrednost (1).

 • \(\vdash \false : \boolty\), imamo vrednost (1).

 • \(\vdash \ifthenelse{M}{M_1}{M_2} : A\), mora veljati \(\vdash M : \boolty\). Po indukciji dobimo dva primera:

  1. \(M\) je vrednost, torej \(\true\), \(\false\), \(\intsym{n}\) ali \(\lambda x. M\). Ker velja \(\vdash M : \boolty\), zadnji dve možnosti odpadeta. Če je \(M = \true\), velja \(\ifthenelse{M}{M_1}{M_2} \leadsto M_1\), če je \(M = \false\), velja \(\ifthenelse{M}{M_1}{M_2} \leadsto M_2\).

  2. Obstaja \(M'\), da velja \(M \leadsto M'\), zato velja tudi \(\ifthenelse{M}{M_1}{M_2} \leadsto \ifthenelse{M'}{M_1}{M_2}\).

  V vseh primerih izraz torej lahko naredi korak (2).

 • \(\vdash \intsym{n} : \intty\), imamo vrednost (1).

 • \(\vdash M_1 + M_2 : \intty\), mora veljati \(\vdash M_1 : \intty\) in \(\vdash M_2 : \intty\). Po indukciji za \(M_1\) dobimo dva primera:

  1. \(M_1\) je vrednost tipa \(\intty\), torej število \(\intsym{n_1}\). V tem primeru po indukciji za \(M_2\) dobimo dva primera:

   1. Tudi \(M_2\) je vrednost tipa \( \intty\), torej število \(\intsym{n_2}\). Tedaj velja \(M_1 + M_2 = \intsym{n_1} + \intsym{n_2} \leadsto \intsym{n_1 + n_2}\).

   2. Obstaja \(M_2'\), da velja \(M_2 \leadsto M_2'\), zato velja tudi \(M_1 + M_2 = \intsym{n_1} + M_2 \leadsto \intsym{n_1} + M_2'\).

  2. Obstaja \(M_1'\), da velja \(M_1 \leadsto M_1'\), zato velja tudi \(M_1 + M_2 \leadsto M_1' + M_2\).

  V vseh primerih izraz torej lahko naredi korak (2).

 • \(\vdash M_1 * M_2 : \intty\), je dokaz podoben kot za vsoto.

 • \(\vdash M_1 < M_2 : \boolty\), je dokaz podoben kot za vsoto.

 • \(\vdash \lambda x. M : A \to B\), imamo vrednost (1).

 • \(\vdash M_1 \, M_2 : B\), mora veljati \(\vdash M_1 : A \to B\) in \(\vdash M_2 : A\) za nek \(A\). Po indukciji za \(M_1\) dobimo dva primera:

  1. \(M_1\) je vrednost \(V_1\). V tem primeru po indukciji za \(M_2\) dobimo dva primera:

   1. Tudi \(M_2\) je vrednost \(V_2\). Ker velja \(\vdash M_1 : A \to B\), mora veljati \(M_1 = \lambda x. M\) za neka \(x\) in \(M\). Tedaj velja \(M_1 \, M_2 = (\lambda x. M) V_2 \leadsto M[V_2 / x]\).

   2. Obstaja \(M_2'\), da velja \(M_2 \leadsto M_2'\), zato velja tudi \(M_1 \, M_2 = V_1 \, M_2 \leadsto V_1 M_2'\).

  2. Obstaja \(M_1'\), da velja \(M_1 \leadsto M_1'\), zato velja tudi \(M_1 \, M_2 \leadsto M_1' M_2\).

  V vseh primerih izraz torej lahko naredi korak (2).

Trditev (ohranitev)#

Če velja \(\Gamma \vdash M : A\) in \(M \leadsto M'\), tedaj velja tudi \(\Gamma \vdash M' : A\).

Dokaz. Z indukcijo na predpostavko o koraku. Če je zaključek zadnjega uporabljenega pravila:

 • \(\ifthenelse{M}{M_1}{M_2} \leadsto \ifthenelse{M'}{M_1}{M_2}\), mora veljati \(M \leadsto M'\), iz \(\Gamma \vdash \ifthenelse{M}{M_1}{M_2} : A\) pa sledi \(\Gamma \vdash M : \boolty\), \(\Gamma \vdash M_1 : A\) in \(\Gamma \vdash M_2 : A\). Po indukcijski predpostavki velja \(\Gamma \vdash M' : \boolty\), iz česar sledi tudi \(\Gamma \vdash \ifthenelse{M'}{M_1}{M_2} : A\).

 • \(\ifthenelse{\true}{M_1}{M_2} \leadsto M_1\), iz \(\Gamma \vdash \ifthenelse{M}{M_1}{M_2} : A\) sledi \(\Gamma \vdash M_1 : A\), kar želimo.

 • \(\ifthenelse{\false}{M_1}{M_2} \leadsto M_2\) iz \(\Gamma \vdash \ifthenelse{M}{M_1}{M_2} : A\) sledi \(\Gamma \vdash M_2 : A\), kar želimo.

 • \(M_1 + M_2 \leadsto M_1' + M_2\), mora veljati \(M_1 \leadsto M_1'\), iz \(\Gamma \vdash M_1 + M_2 : \intty\) pa sledi \(\Gamma \vdash M_1 : \intty\) in \(\Gamma \vdash M_2 : \intty\). Po indukcijski predpostavki velja \(\Gamma \vdash M_1' : \intty\), iz česar sledi tudi \(\Gamma \vdash M_1' + M_2 : \intty\).

 • \(V_1 + M_2 \leadsto V_1 + M_2'\), mora veljati \(M_2 \leadsto M_2'\), iz \(\Gamma \vdash V_1 + M_2 : \intty\) pa sledi \(\Gamma \vdash V_1 : \intty\) in \(\Gamma \vdash M_2 : \intty\). Po indukcijski predpostavki velja \(\Gamma \vdash M_2' : \intty\), iz česar sledi tudi \(\Gamma \vdash V_1 + M_2' : \intty\).

 • \(\intsym{n_1} + \intsym{n_2} \leadsto \intsym{n_1 + n_2}\), kjer sta obe strani tipa \(\intty\).

 • Dokazi ohranitve za produkt in primerjavo števil so enaki kot pri vsoti.

 • \(M_1 \, M_2 \leadsto M_1' \, M_2\), mora veljati \(M_1 \leadsto M_1'\), iz \(\Gamma \vdash M_1 \, M_2 : A\) pa sledi \(\Gamma \vdash M_1 : B \to A\) in \(\Gamma \vdash M_2 : B\) za nek \(B\). Po indukcijski predpostavki velja \(\Gamma \vdash M_1' : B \to A\), iz česar sledi tudi \(\Gamma \vdash M_1' \, M_2 : A\).

 • \(V_1 \, M_2 \leadsto V_1 \, M_2'\), mora veljati \(M_2 \leadsto M_2'\), iz \(\Gamma \vdash V_1 \, M_2 : A\) pa sledi \(\Gamma \vdash V_1 : B \to A\) in \(\Gamma \vdash M_2 : B\) za nek \(B\). Po indukcijski predpostavki velja \(\Gamma \vdash M_2' : B\), iz česar sledi tudi \(\Gamma \vdash V_1 \, M_2' : A\).

 • \((\lambda x. M) \, V \leadsto M[V / x]\), iz \(\Gamma \vdash (\lambda x. M) \, V : A\) sledi \(\Gamma \vdash (\lambda x. M) : B \to A\) in \(\Gamma \vdash V : B\) za nek \(B\). Iz prvega sledi \(\Gamma, x : B \vdash M : A\), z drugim pa prek leme o substituciji izpeljemo \(\Gamma \vdash M[V / x] : A\).

Rekurzija#

Če želimo uporabljati rekurzijo, lahko uvedemo izraz \(\kwdpre{rec} f \, x . M\), ki predstavlja rekurzivno funkcijo s telesom \(M\), v katerem se lahko poleg argumenta \(x\) pojavljajo tudi rekurzivni klici, dostopni prek spremenljivke \(x\). Pravilo za določanje tipa je

\[ \infer{ \Gamma, f : A \to B, x : A \vdash M : B }{ \Gamma \vdash \kwdpre{rec} f \, x . M : A \to B } \]

pri operacijski semantiki pa razširimo vrednosti

\[ V ::= \dots \mid \kwdpre{rec} f \, x . M \]

ter dodamo pravilo za izvajanje klicev rekurzivnih funkcij:

\[ \infer{}{ (\kwdpre{rec} f \, x . M) \, V \leadsto M[V / x, (\kwdpre{rec} f \, x . M) / f] } \]

Spremenljivko \(x\) kot prej zamenjamo z argumentom \(V\), spremenljivko \(f\) pa z rekurzivno funkcijo samo.