Vaje#

Naloga 1#

 1. Napišite prestreznik mute, ki prestreže vgrajeni Print in prepreči izpis. Program naj nadaljuje nemoteno.

 2. Napišite prestreznik shift_text_right n, ki vse izpisano besedilo zamakne v desno za n mest.

 3. Prestreznik underline vsako izpisano vrstico podčrta (tako da v novi vrstici izpiše primerno število znakov -).

 4. Prestreznik custom_separator sep naj poskrbi, da se ločeno izpisani tekst ne loči z \n temveč separatorjem sep.

 5. Napišite prestreznik counter limit, ki šteje izpise in vrne rezultat, samo, če je bilo izpisanih manj kot limit znakov. Če je bilo izpisanih več, naj vrne None.

 6. Popravite zgornje prestreznike, da bodo ponovno sprožili učinke Print, ki ga bo ujel limitni prestreznik.

Naloga 2#

 1. Napišite učinka Get : unit -> int in Put : int -> unit in program, ki ju smiselno uporablja.

 2. Napišite prestreznik state, ki program ustrezno implementira učinka Get in Put v monadični obliki - izračun pretvori v funkcijo, ki sprejme začetno vrednost stanja in vrne rezultat.

Naloga 3#

Vzemi drevo, ki ga definira naslednji tip:

type 'a tree
 = Empty
 | Node of tree * 'a * tree

type direction = Left | Right

in učinek Pick : unit -> direction.

 1. Napišite funkcijo explore : int tree  -> int, ki raziskuje drevo in podatke združuje s pomočjo globalne funkcije op : 'a -> int -> 'a. Raziskovanje praznega drevesa naj vrne 0, raziskovanje nepraznega pa naj najprej izvede učinek Pick in glede na rezultat izbere levo ali desno poddrevo, nadaljuje raziskovanje tega poddrevesa in vrne rezultat združen z vrednostjo v korenu.

 2. Napišite prestreznike in pripadajočo funkcijo op, ki glede na funkcijo explore vrnejo naslednje rezultate:

  • Vrednost minimalne poti v drevesu

  • Vrednost maksimalne poti v drevesu

  • Število vseh poti v drevesu

  • Vrednosti vseh poti v drevesu

  • Povprečno vrednost poti v drevesu

Naloga 4#

Želimo narediti prestreznik za memoizacijo. Že izračunane vrednosti bomo (neučinkovito) hranili v seznamu parov.

 1. Napišite funkciji za delo s seznami parov find : 'a -> ('a * 'b) list -> 'b option in save : 'a -> 'b -> ('a * 'b) list -> ('a * 'b) list.

 2. Da si poenostavimo življenje, se osredotočimo zgolj na funkcije int -> int. V nadaljevanju uporabljamo preimenovanji type arg = int in type result = int. Naša memoizacija bo potrebovala pomnilnik, zato bomo zanj definirali poseben prestreznik. Definirajte učinka Lookup : arg -> result option in Remember : arg * result -> unit. Nato zanju napišite prestreznik memory, ki upravlja s pomnilnikom tipa (arg * result) list.

 3. Sedaj lahko funkcije že uporabljajo pomnilnik za memoizacijo, vendar bi želeli, da je memoizacija funkcije zgolj eno od možnih izvajanj. Zato definirajte učinek Evaluate : ((int -> int) * int) -> int, ki sprejme funkcijo in argument, ter nam vrne rezultat. Funkcij sedaj ne kličemo več kot f x temveč kot perform (Evaluate (f, x)) (priporočam, da si ustvarite pomožno funkcijo eval f x = ... za lepšo sintakso). Napišite prestreznik no_memo, ki funkcijo izvede, kot bi se izvedla sicer. Nato napišite še prestreznik memo, ki funkcijo memoizira.

Namig: Če želite rekurzivne prestreznike, jih definirajte kot let rec h () = handler ... kjer jih lahko sedaj v telesu definicije uporabite z with h () handle ....

Naloga 5#

Generatorji so funkcije, ki zaporedoma uporabljajo učinek Yield : int -> unit.

 1. Napišite funkcijo, ki generira vsa naravna števila.

 2. Napišite funkcijo collect n gen, ki iz generatorja gen pobere prvih n vrednosti.

 3. Napišite prestreznik generator gen, ki na zahtevo Generate : unit -> int generira novo vrednost iz generatorja gen.

Namig: Eden od možnih načinov je, da z dodatnim prestreznikom generatorje iz tipa unit -> unit!{Yield} pretvorite v tip unit -> gen. Tu je gen novo definiran tip, ki označuje, da je generator bodisi končal, bodisi pa je proizvedel element in svoje posodobljeno stanje (ponovno tipa unit -> gen). Če potrebujete, ima Eff vgrajeno funkcijo failwith msg.