Vaje#

Naloga 1#

Preverite, ali so sledeče konstrukcije domene (\(\leq\) je standardna ureditev na \(\mathbb{R}\)).

 1. \(((0,1), \leq)\)

 2. \(([0,1], \leq)\)

 3. \(([0,1) \cup (2,3], \leq)\)

 4. \(([0,1) \cup [2,3], \leq)\)

Naloga 2#

Naj bo \(\leq\) standardna ureditev na \(\mathbb{N}\). Definirajte relacijo \(\lessdot\) na množici \(\mathbb{N} \to \mathbb{N}\) kot

\[f \lessdot g \iff \forall n \in \mathbb{N}. f(n) \leq g(n).\]

Je \((\mathbb{N} \to \mathbb{N}, \lessdot)\) delno urejena množica? Je domena?

Naloga 3#

Naj bo \(P\) končna delno urejena množica z najmanjšim elementom. Naj bo \(D\) poljubna domena.

 1. Pokažite, da je \(P\) domena.

 2. Dokažite, da je funkcija iz \(P \to D\) zvezna natanko tedaj ko je monotona

 3. Ali to velja tudi za \(\mathbb{N}\)? Kaj pa za \(\mathbb{N}_\bot\) s plosko urejenostjo?

Naloga 4#

Naj bodo \((D, \leq)\), \((D_1, \leq_1)\) in \((D_2, \leq_2)\) domene. Z \(\pi_1 : D_1 \times D_2 \to D_1, \pi_1(x,y) = x\) in \(\pi_2 : D_1 \times D_2 \to D_2, \pi_2(x,y) = y\) označimo projekciji na prvo oz. drugo komponento. Z \(f^1_x : D_2 \to D, f^1_x(y) = f(x,y)\) in \(f^2_y : D_1 \to D, f^2_y(x) = f(x,y)\) označimo sekciji funkcije \(f : D_1 \times D_2 \to D\) za fiksno prvo oz. drugo komponento.

Dokažite sledeče trditve:

 1. Funkcija \(g: D \to D_1 \times D_2\), je zvezna natanko tedaj ko sta zvezni projekciji \(\pi_1 \circ f\) in \(\pi_2 \circ f\).

 2. Funkcija \(f: D_1 \times D_2 \to D\), je zvezna natanko tedaj ko sta zvezni sekciji \(g^1_x\) in \(g^2_y\).

Naj bo \(g\) poljubna funkcija, katere sekciji sta zvezni, računamo.

 • Vzemimo \((x,y) \leq (x',y')\), torej \(x \leq_1 x'\) in \(y \leq_2 y'\). \(f(x,y) = f^1_x(y) \leq f^1_x(y') = f(x,y') = f^2_{y'}(x) \leq f^2_{y'}(x') = f(x',y')\). Neenakosti sledijo iz monotonosti sekcij, enakosti pa iz definicije sekcij.

 • Naj bo \((x, y)_i\) naraščajoča veriga. Lahko jo zapišemo po komponentah \((x_i, y_i)_i\), kjer velja \(i \leq i' \implies x_i \leq_1 x_{i'} \land y_i \leq_2 y_{i'}\). Računamo. \(f(\bigvee_i(x_i, y_i)) = f((\bigvee_i x_i, \bigvee_j y_j)) = f^1_{\bigvee_i x_i}(\bigvee_j y_j) = \bigvee_y f^1_{\bigvee_i x_i}(y_i) =\) \( = \bigvee_j f(\bigvee_i x_i, y_j) = \bigvee_j f^2_{y_j}(\bigvee_i x_i) = \bigvee_j (\bigvee_i f^2_{y_j}(x_i)) = \bigvee_j (\bigvee_i f(x_i, y_j)) = \bigvee_i f(x_i, y_i)\).

Vmesne enakosti sledijo iz zveznosti in definicije sekcij. Zadnja enakost pa iz leme s predavanj in dejstva, da je \((x_i, y_j)\) veriga.

Naloga 5#

Premislite, kako bi za podani domeni \((D_1, \leq_1)\) in \((D_1, \leq_2)\) skonstruirali domeno za produkt \(D_1 \times D_2\) in vsoto \(D_1 + D_2\). Premislite katere od možnosti bi bile primerne za modeliranje parov in vsot v neučakani oz. leni semantiki.

Naloga 6#

Operator \(+_{\bot}\) definiramo kot:

\[\begin{split} x +_{\bot} y = \begin{cases} \bot & x = \bot \vee y=\bot \\ x + y & \text{sicer} \end{cases}\end{split}\]

Izračunajte najmanjši fiksni točki funkcij \(F, G: [\mathbb{N}_\bot \to \mathbb{N}_\bot] \to [\mathbb{N}_\bot \to \mathbb{N}_\bot]\)

\[\begin{split} F(f)(n) = \begin{cases} \bot & n = \bot \\ 0 & n = 0 \\ (2n-1) +_\bot f(n) & n > 0 \end{cases} \end{split}\]
\[\begin{split} G(f)(n) = \begin{cases} \bot & n = \bot \\ 0 & n = 0 \\ (2n-1) +_\bot f(n-1) & n > 0 \end{cases} \end{split}\]

Naloga 7#

Naj bo \(\mathbb{T} = \{tt, ff\}\) in \(F : [\mathbb{N}_\bot \to \mathbb{T}_\bot] \to [\mathbb{N}_\bot \to \mathbb{T}_\bot]\),

\[\begin{split} F(f)(n) = \begin{cases} \bot & n = \bot \\ f(n+2) & n = 0 \\ tt & n = 1 \\ f(n-2) & n \geq 0 \end{cases} \end{split}\]

Izračunajte najmanjšo fiksno točko \(F\).